میلاد علی بن حسین بن علی ...

میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان بر شما شادباش.

                               

 

انگار رسول است،نمایی که تو داری
انگار بتول است،صدایی که تو داری


بدنیست که هرروز عقیقه بنمایی
بااین قد انگشت نمایی که تو داری


بایدکه برای تو کرمخانه بسازند
ازبس که زیاداست گدایی که توداری


ازشش جهت کعبه دل،لطف توجاری است
ازسفره پرجودوسخایی که تو داری


توآن قدرازخویشتن خویش گذشتی
که منتظرتوست،خدایی که توداری


کاری نکن ای دوست،مراازتوبگیرند
بگذارکه عشاق به پای تو بمیرند

/ 1 نظر / 15 بازدید
الهه

روز جوان بر شما هم مبارک[گل]