مبعث حضرت رسول اکرم...

                     

نور عترت آمد از آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام


رگ رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد


ای بتان کعبه در هم بشکنید

با من امشب از محمد دم زنید


مکه تا کی مرکز نا اهلهاست

پایمال چکمه بوجهلهاست


روز، روز مرگ ظلم و ظالم است

بانگ نفرت مرد ، اقرا حاکم است


یا محمد منجی عالم توئی

این مبارک نامه را خاتم توئی...


/ 0 نظر / 15 بازدید